תקנון האתר

1.    מבוא
1.1.    אתר האינטרנט www.logicar.co.il (להלן: "האתר") הנו אתר אינפורמטיבי המספק שירות לגולש בתשלום וללא תשלום. באתר ניתן למצוא, בין היתר, פרטים שונים על קניית רכב חדש או רכב יד שנייה ובנוסף ניתן לקבל שירות במתן שובר המקנה זכות לרכישת רכב (להלן: "שירותי האתר").
1.2.    הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין בעלי האתר או חלפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
1.3.    גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה - אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
1.4.    המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
1.5.    האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.
1.6.    תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

2.    מטרתו של אתר אינטרנט זה
2.1.    אתר אינטרנט זה הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי העסק ברשת האינטרנט ("אינטרנט"), ומיועד שירות השוואת מחירים אינפורמטיבי במטרה להוזיל את מחיר המוצר/שירות (להלן: "המוצרים" או "השירותים"), ולאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים/השירותים המוצעים על ידי הספק באמצעות האתר.
2.2.    כל עסקה במוצרים הנה עסקה ישירה בין המשתמש/הגולש לספק, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.
2.3.    השירות באמצעות האתר הינו שירות לקישור בין הרוכש לבין הספקים, כך שלאחר יצירת הקשר בין הספק לרוכש תם השירות.

3.    תנאי שימוש
3.1.    לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
3.2.    הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
3.3.    הגולש מצהיר כי ברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.
3.4.    הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
3.4.1.    גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
3.4.2.    מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
3.4.3.    העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
3.4.4.    ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
3.5.    בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
3.5.1.    למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
3.5.2.    להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

4.    חשבון משתמש
4.1.    בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").
4.2.    לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.
4.3.    ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
4.3.1.    אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.
4.3.2.    אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.
לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.
4.4.    מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
4.5.    הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):
4.5.1.    אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.
4.5.2.    על הגולש להחליף את הסיסמא אחת ל- 3 חודשים.
4.5.3.    על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.
4.5.4.    הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם הגולש, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה מילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.
4.6.    הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2 להסכם.
4.7.    מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎4.1 להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.
4.8.    הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 5 להסכם זה.

5.    אחריות להתאמת השירות ולזמינותו
5.1.    שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.
5.2.    באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
5.3.    באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט

6.    תהליך רכישת שובר
6.1.    תהליך רכישת השובר יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית ה-"שלם עכשיו", אשר תוביל לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש ואישור קריאת והסכמה לאמור בתקנון זה.
6.2.    אחר מילוי טופס ההרשמה תוכלו להמשיך לשלב קניה בטוחה במסוף סליקה חיצוני של חברת פייפאל (PayPal) לרבות מילוי פרטי כרטיס אשראי ו/או חברת סליקה אחרת, בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת הרכישה. 
6.3.    עוד מסכים המשתמש לבצע עסקה מרחוק עפ"י חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981, במידה ויידרש.
6.4.    אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי הספק, בהתאם לפרטים שצוינו מראש, אלא אם הוסכם אחרת ישירות בין הספק למשתמש.
6.5.    כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות מעסקה לעסקה, וללא חובת הנמקה של העסק ו/או הספק. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי.
6.6.    תוקף השובר הוא ל- 30 יום. לאחר תקופה זו לא יוכל הרוכש להשתמש בשובר וערכו יאבד.

7.    עלויות ותשלומים
7.1.    המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש.
7.2.    האתר, העסק ו/או הספק אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים/השירותים המפורסמים באתר על ידי הספקים הם המחירים הזולים ביותר.

8.    ביטול עסקה
8.1.    בהתאם להוראות הגנת חוק הגנת הצרכן, רשאי המשתמש לבטל העסקה, דהיינו: לחזור בו מרכישת השובר, בתוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על השלמת הרכישה, ובלבד שהודעת ביטול נמסרה בכתב. האתר יאפשר ביטול עסקה עד 30 יום מיום הרכישה כל עוד נעשה הביטול בכתב והוחזר השובר לבעלי האתר או מפעיליו.
8.2.    יובהר כי במקרה של ביטול עסקה, רשאי האתר לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק, ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם.
מובהר כי תנאי הביטול בהתאם לסעיף זה לא יחולו מקום בו נוצר קשר בין הרוכש לספק הרכב - דהיינו: כאשר ניתן מלוא השירות ע"י האתר.
8.3.    החזר כספי יתבצע תוך 14 יום מהודעת הביטול בכפוף לסעיף 8.1 .
8.4.    הודעת ביטול עסקה תתקבל במייל כפי שמופיע בלשונית "צור קשר" באתר.

9.    שוברים
9.1.    מהות השובר הוא שירות אותו האתר מספק לגולשים/משתמשים.
9.2.    שובר יזכה את האוחז בו בזכות לקבל מהספק את המוצר/השירות אך ורק בכפוף להצגת תעודה מזהה ובכפוף לכך שפרטי האוחז בשובר זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה.
9.3.    במידה ונרכש שובר, אך לא התאפשר לרכוש את המוצר משום שהמלאי אזל, ערך השובר יוחזר במלואו על ידי האתר, בכפוף לסעיף 8.
9.4.    לא ניתן למכור את השובר. או להעבירו לאדם אחר או ישות משפטית אחרת.
9.5.    תוקף השובר יחל מרגע הרכישה (אלא אם צוין אחרת).
9.6.    לא ניתן יהיה לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו (ראה תאריך תוקף באתר ועל גבי השובר). כאמור בסעיף 6.5 תוקף השובר הוא ל- 30 יום.
9.7.    לא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי.
9.8.    לא ניתן לממש שובר באופן חלקי.

10.    העדר אחריות למידע
10.1.    המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד - אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
10.2.    האתר אינו צד להתקשרות שתעשה בין הספקים למשתמשים/גולשים באמצעות האתר.
10.3.    האתר אינו אחראי לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של הספקים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים ו/או למפרסמים.
10.4.    האתר אינו אחראי למלאי המוצרים, העסקאות מתבצעות על בסיס כל הקודם זוכה . במידה ונרכש שובר, אך לא התאפשר לרכוש את המוצר משום שהמלאי אזל, ערך השובר יוחזר במלואו על ידי האתר, בכפוף לסעיף 8.
10.5.    תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, לצרכי פרסום באתר.
10.6.    האתר אינו מפקח ואינו אחראי על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג באתר אשר מתקבל מהספקים, רמת השירות של הספקים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ"ב.
10.7.    האתר שומר לעצמו הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
10.8.    האתר אינו אחראי ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.
10.9.    מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, העסק ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
10.10.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, הצעות של משתמשים לא יוגשו או יתעדכנו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

11.    הגבלת אחריות לנזקים
אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.

12.    העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
12.1.    פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
12.2.    חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
12.3.    יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

13.    העדר אחריות לפעולות גולשים
13.1.    במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף 10 להסכם זה, ייתכן ותינתן אפשרות לציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים, הודעות, או משובים אודות מוצרים/שירותים הנמכרים באתר.
13.2.    מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.
13.3.    במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים, דפי ספקים או מוצרים, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים.
13.4.    מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו.
13.5.    מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎8.4, באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה.

14.    העלאת תוכן גולשים
14.1.    הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
14.2.    הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.
14.3.    בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו.
14.4.    הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו (להלן: "תוכן גולשים"), אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.
14.5.    מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.
14.6.    הגולש מאשר לבעלי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב לעמוד בתנאי העריכה, כפי שאלו מופיעים בדפי הוספת התוכן באתר.

15.    הודעה על תוכן מפר
בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל info@logicar.co.il.

16.    זכות יוצרים והרשאות שימוש
16.1.    זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
16.2.    על אף האמור ואלא אם צוין אחרת - לעניין תוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה לבעלי האתר, ניתנת לגולש רשות להעתיק את היצירה או להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:
16.2.1.    השימוש ביצירה ייעשה ברשת האינטרנט (פרוטוקול HTTP) בלבד, ובלבד שב - Domain תחתיו מתבקשת הצגת היצירה לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים.
16.2.2.    השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי.
"מטרת רווח" – לרבות הצגת היצירה לעיני מנויים בלבד.
"אופן מסחרי" – לרבות הצגה של מעל 20 יצירות אשר נלקחו מהאתר על ידי ישות משפטית אחת או בשליטתה.
ישמרו הזכויות המוסריות ביצירה - היצירה תובא כפי שהיא - לא ייעשה ביצירה כל שינוי, סילוף או פגם. יוענק קרדיט מתאים ליוצר היצירה.
16.2.3.    לא יעשה שינוי בקישורים היוצאים מגוף היצירה, לרבות הוספת קישורים חדשים, הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות nofollow או noindex לקישורים קיימים.
16.2.4.    בסמוך ליצירה יוצב קישור בולט (ללא הוראת nofollow או noindex) למקור היצירה באתר, כאשר מילות הקישור יכללו את המילים "שם היצירה" או "המקור מאתר "www.LogiCar.co.il".

17.    סימני מסחר
17.1.    סימני המסחר "LogiCar", "לוג'יקאר" ו - הלוגו הינם סימני מסחר של בעלי האתר / משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת.
17.2.    יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

18.    שינוי תנאים
18.1.    בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
18.1.1.    לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
18.1.2.    אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.
18.2.    באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
18.3.    בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

19.    הצעות והערות
בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.

20.    שיפוי
הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

21.    ברירת דין וסמכות שיפוט
הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.